Mats Haglund

Mats Haglund

Jag som driver Strategikonsult heter Mats Haglund, är född 1957 och sedan 1996 bosatt i Rättvik tillsammans med min fru och våra tre barn.

Det finns ett antal tydliga linjer i mitt liv. En ideologiskt baserad kreativitet och alla de konstruktiva möten där jag fått vandra med och bistå människor att utvecklas även i svåra situationer är ett par exempel.

Som människa är jag pragmatisk och lösningsorienterad och bedöms av andra som en god lyssnare, analytiker och strateg så väl på ett övergripande som på ett marknära plan. Jag upplevs som tydlig och trygg i mitt budskap och har som regel lätt att komma till tals med och skapa förståelse hos dem jag möter och samarbetar med, även i svåra frågor.

En grundläggande ambition, oavsett struktur är att människor skall kunna fungera tillsammans och respektera varandras åsikter utan att alltid behöva dela dem.

Min utbildning

Min studiebakgrund består av juridik- och ekonomistudier vis Uppsala universitet, socionom- och diakonistudier på Sköndalsinstitutet, Stora Sköndal, grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), vid Stockholms läns landsting, samt en rad kompletterande utbildningar i bl. a. handledning, fördjupad själavård, KBT samt chefs- och ledarskap. Jag är vigd diakon i Svenska kyrkan.

Vad kan jag bistå med/arbetslivserfarenheter

Utöver mina insatser genom Strategikonsult arbetar jag sedan oktober 2008 som verksamhets- och behandlingsledare för Livsverkstan, ett öppenvårdsbaserat rehabiliterings- och motivationsarbete för alkohol- och drogberoende, en KBT-baserade verksamhet, bedriven på holistiskt, salutogen och kristen grund. Är här också projektledare för ”Egen kraft – Tryggare tillvaro”, ett preventionsprojekt för ungdomar i riskzon på samma plattform, finansierat av socialstyrelsen/FHI, m.fl.

Åren 2006 – 2008 hade jag ett förordnande som verksamhetsledare för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD, på Högskolan Dalarna. Jag arbetade där med uppbyggnad av så kallad partnersamverkan mellan Högskolan Dalarna och Dalakommunerna avseende kommunal hälso- och sjukvård. Fokus låg på att skapa fungerande nätverk och dialog, med mål i en plattform för kommunernas fortbildningsbehov samt ny struktur för de kommunförlagda delarna av Högskolans sjuksköterskeutbildningar.

I uppdraget ingick också att skapa fortsatt behörighet från Högskoleverket för sjuksköterskeutbildningen. Ett arbete som rönte framgång i alla delar då man senhösten 2008 fick fortsatt sådan behörighet.

1998 – 2006 arbetade jag som personal- och organisationsstrateg i de kristna kyrkorna och samfundens sociala arbete, Hela Människan, där jag även var biträdande generalsekreterare från 2004. I detta uppdrag låg personalansvar för rikskansliet, övergripande ansvar för arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och förhandling, samt för personal- och organisationsstrategi med frågor som värdegrund, medarbetarpolicy, policys angående hot och våld m.m.

Uppdraget innebar även praktiskt bistånd till organisationens 100-tal enheter i frågor som kris- och konflikthantering, psykosociala utredningar, kortare handledningsinsatser, arbetsledar-/arbetsgivarstöd i form av förhandlingsstöd i mer komplicerade personalärenden, fackliga frågor, rehabiliteringsärenden, rekryteringsstöd, e t c. Ansvar för organisationens utveckling och integrering av systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkringssystem. Har även varit huvudskyddsombud för SKTF.

Uppbyggnad och programverksamhet inom ”Hela Människan Akademin”, en högskolebaserad kompetensplattform för organisationens samlade behov, i samverkan med Ersta Sköndal högskola.

Strukturering och organisering av projektet ”Kyrkornas EU-kontor”, som i dag är en väl etablerad kompetens- och lobbyverksamhet i samverkan med Sveriges Kristna Råd.

Innan tiden på DKSN/Hela Människan har jag bland annat även ett mångårigt förflutet som arbetsledare och så kallad personalman på Securitas bevaknings AB.

Kommentarer inaktiverade.